ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາຫະນະຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ພີມລາຍງານ

HR Management
ລ/ດ ລະຫັດ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ປະເພດ ເລກທະບຽນລົດ ລະຫັດ ຍີ້ຫໍ້ ສີ ລຸ້ນ ຄວາມແຮງ ເລກຈັກ ເລກຖັງ ລາຄາລວມ ປີນໍາໃຊ້ ແຫຼ່ງທືນ