ກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກົມອາຊີວະສືກສາ

ທ່ານ ສາຍຄໍາ ພັນທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສືກສາ
ໂທລະສັບ: 020-5550-5155
Email: ...........

ທ່ານ ຄໍາດີ ບຸດຕະຂັນ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີວະສືກສາ
ໂທລະສັບ: 020-5565-8104, 020-2222-8349
Email: khamdyb@gmail.com ແລະ khamdy_b@yahoo.com

ທ່ານ ປະກາຍທອງ ສຸກແສງຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີວະສືກສາ
ໂທລະສັບ: 020-2221-6122
Email: ......

ອຈ ທອງຈັນ ຈັນທະວົງ
ໂທລະສັບ: 020-2254-9390
Email: thongchanh.tved@gmail.com

ອຈ ທະວີບຸນ ມີວົງສັກ
ໂທລະສັບ: 020-7742-9700
Email: thaveeboun@gmail.com