ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາຫະນະຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


HR Management
ລ/ດ ລະຫັດ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ປະເພດ ເລກທະບຽນລົດ ລະຫັດ ຍີ້ຫໍ້ ສີ ລຸ້ນ ຄວາມແຮງ ເລກຈັກ ເລກຖັງ ລາຄາລວມ ປີນໍາໃຊ້ ແຫຼ່ງທືນ

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........