ແບບຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາຫະນະ


ລ/ດ ລະຫັດ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ປະເພດ ເລກທະບຽນລົດ ລະຫັດ ຍີ້ຫໍ້ ສີ ລຸ້ນ ຄວາມແຮງ ເລກຈັກ ເລກຖັງ ລາຄາລວມ ປີນໍາໃຊ້ ແຫຼ່ງທືນ ອ໋ອບຊັນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕິດຕໍ່ໂທ 021 216 473