ຈັດການຂໍ້ມູນພະນັກງານປົດປະຈໍາການ
ລະຫັດພະນັກງານ ຊື່ພະນັກງານ ນາມສະກຸນ ເພດ ໂຮງຮຽນ ຕໍາແໜ່ງ ຂະແໜງ ພະແນກ ສາຂາ ປົດປະຈໍາການ