ປ້ອນຂໍ້ມູນພະນັກງານ ຂອງ

ພະນັກງານທັງໝົດ
ເລືອກຮູບ(4x6)


ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງ

38. ລະດັບຊັ້ນທີ່ສອນ (ພາກຮຽນ I):

44. ລະດັບຊັ້ນທີ່ສອນ (ພາກຮຽນ II):

I. ຜ່ານການຍົກລະດັບມາແລ້ວ ຈໍານວນຄັ້ງ ( 6 ເດືອນຂື້ນໄປ )
II. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາ ຈ/ນ ( ຕໍ່າກ່ວາ 6 ເດືອນ)

I. ແຜນຄວາມຕ້ອງການໃນການຍົກລະດັບ
II. ແຜນຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ