ລາຍງານຂໍ້ມູນພະນັກງານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


ລ/ດ ລະຫັດພ/ງ ຊື່ນາມສະກຸນ ເພດ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ປະເພດພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງ ລະດັບການສຶກສາ ສາຂາ ໂທລະສັບ ອ໋ອບຊັນ