ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຕາມໜວດສາຂາວິຊາທີ່ແຍກຕາມປີຮຽນທັງໜົດ


ລ/ດ ຕາມໜວດສາຂາວິຊາ ນັກຮຽນທັງໝົດ ປີທີ1 ປີທີ2 ປີທີ3 3ເດືອນ 3-6ເດືອນ
ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
ລວມທັງໝົດ000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: