ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຈໍານວນອາຍຸຂອງນັກຮຽນທີ່ແຍກຕາມປີຮຽນທັງໜົດ


ລ/ດ ຈໍານວນປີຮຽນທັງໜົດ ລວມທັງໝົດ 1-5ປີ 6-10ປີ 11-15ປີ 16-20ປີ 21-25ປີ 26-30ປີ 31-35ປີ 36ປີຂື້ນໄປ
ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
ລວມທັງໝົດ000000000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: