ລາຍງານຈໍານວນຂະແໜງການແຍກຕາມວຸດທິການສຶກສາ
ພີມລາຍງານ

ລ/ດ ຊື່ຂະແໜງການສຶກສາ ລວມທັງໝົດ ຝືກໄລຍະສັ້ນ ພື້ນຖານ ຊັ້ນກາງ9+3 ຊັ້ນກາງ12+2 ຊັ້ນສູງແລະຕໍ່ເນື່ອງ ປະລີນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ
ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
ລວມທັງໝົດ00000000000000