ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຈໍານວນສະຖານອາຊີວະສຶກສາແຍກຕາມວຸດທິການສຶກສາ


ລ/ດ ຊື່ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ລວມທັງໝົດ ຝືກສັ້ນ3ເດືອນ ວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ຊັ້ນກາງ(9+3) ຊັ້ນກາງ(12+2) ຊັ້ນສູງແລະສູງຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ
ລວມ C1,3-6ເດືອນ C2 C3,1ປີ C3,2ປີ 1ປີ 2ປີ 3ປີ 1ປີ 2ປີ 3ປີ 1ປີ 2ປີ 3ປີ 1ປີ 2ປີ 3ປີ
ລວມທັງໝົດ0000000000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........