ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຈໍານວນນັກສຶກສາຮຽນຈົບສາຂາວິຊາທີ່ແຍກຕາມວຸດທິການສຶກສາສົກປີ 2019-2020


ລ/ດ ຊື່ຂອງສາຂາອາຊີບ ລວມທັງໝົດ 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30
ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
ລວມທັງໝົດ000000000000000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........