ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຂໍ້ມູນນັກສຶກສາທີ່ແຍກ ຕາມວຸດທິການສຶກສາ


ລ/ດ ວຸດທິການສຶກສາ ລວມທັງໜົດ ປີທີ1 ປີທີ2 ປີທີ3 3ເດືອນ 3-6ເດືອນ
ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
ລວມທັງໝົດ000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........