ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຕາມຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານທັງໜົດຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


ລ/ດ ຊື່ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ລວມທັງໜົດ ພະນັກງານທັງໝົດ ຊັ້ນປະລິນຍາເອກ ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຊັ້ນສູງ ຊັ້ນກາງ ຊັ້ນຕົ້ນ ພາລະກອນ
ລວມທັງໝົດ00000000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: