ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ດີນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ພີມລາຍງານ

HR Management
ລ/ດ ລະຫັດລະບົບ ໂຮງຮຽນ ລະຫັດຕອນດິນ ເລກທີໃບຕາດິນ ປະເພດດີນ ລະຫັດທີດີນຂອງ ສສກ ທີ່ຕັ້ງ ເນື້ອທີ່ ການໄດ້ມາ ປີນຳໃຊ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເລກທີໃບຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ນໍາໃຊ້