ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ດີນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


HR Management
ລ/ດ ລະຫັດລະບົບ ໂຮງຮຽນ ລະຫັດຕອນດິນ ເລກທີໃບຕາດິນ ປະເພດດີນ ລະຫັດທີດີນຂອງ ສສກ ທີ່ຕັ້ງ ເນື້ອທີ່ ການໄດ້ມາ ປີນຳໃຊ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເລກທີໃບຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ນໍາໃຊ້

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........