ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ດີນ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາລ/ດ ລະຫັດລະບົບ ໂຮງຮຽນ ລະຫັດຕອນດິນ ເລກທີໃບຕາດິນ ປະເພດດີນ ລະຫັດທີດີນຂອງ ສສກ ທີ່ຕັ້ງ ເນື້ອທີ່ ການໄດ້ມາ ປີນຳໃຊ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເລກທີໃບຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ນໍາໃຊ້ ອ໋ອບຊັນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕິດຕໍ່ໂທ 021 216 473