ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຄານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ພີມລາຍງານ

HR Management
ລ/ດ ລະຫັດ ສະຖານທີ່ ປະເພດ ລະຫັດ ສສກ ຫຼັງທີ ເນື້ອທີ່ ລັກສະນະ ຈຳນວນຊັ້ນ ຈຳນວນຫ້ອງ ທີ່ຕັ້ງ ມູນຄ່າປຸກສ້າງ ປີກໍ່ສ້າງ ປີນຳໃຊ້ ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີໃບຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ນຳໃຊ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ