ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຟີນີເຈີຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


HR Management
ລ/ດ ລະຫັດ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ປະເພດ ລະຫັດຂອງ ສສກ ຈຳນວນ ຂະໜາດ ມູນຄ່າ ເນື້ອທີ່ ປີຜະລິດ ປີນຳໃຊ້ ແຫລ່ງທືນ ຜູ້ນຳໃຊ້ ເລກທີໃບຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........