ຂໍ້ມູນນັກຮຽນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

TVED
ຈໍານວນພ/ງຄູທັງໜົດ
ຈໍານວນນັກຮຽນ:
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບ:

ຈໍານວນຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສົກຮຽນ2015-2022
TVED

ຂໍ້ມູນນັກສຶກສາໃນສົກປີ2021-2022

ລວມ

ຂໍ້ມູນພ/ງ ຄູອາຈານແຕ່ປີ2015-2022

TVED

ຂໍ້ມູນອາຍຸ ຂອງນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໃໜ່ ສົກປີ 2021-2022

TVED

ເປິເຊັນ% ນັກຮຽນຈົບ ມໍ4, ມໍ7 ເຂົ້າຮຽນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

TVED