TVED

ວິດີໂອ ການສອນ ອອນລາຍ ເອກະສານ ການຮຽນ ທັງໜົດ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລ,ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ທົ່ວປະເທດ

ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ໂທ: 021312422, ແຟກ: 021312421 ບ້ານ ວັດນາກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ ເບີໂທ:021 813 033, Email: liedcvte@gmail.com ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ເບີໂທ:021 213 142, Email: info@pakpasak.edu.la ບ້ານ ວັດຈັນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ ເບີໂທ: 021 313303,021 312420 Email: .... ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 023 400152 , Email: vientianepc2016@gmail.com ບ້ານ ນາເຄື່ອຍ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ດົງຄໍາຊ້າງ ເບີໂທ: 020 55420512, Email: .............. ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວເຢຍລະມັນ ເບີໂທ: 021 312432, Email: .............. ບ້ານ ວັດນາກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ KTVC ເບີໂທ:051 250 772, Email: somkhith1@gmail.com ບ້ານ ດອນເຄື່ອນຊ້າງ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເບີໂທ: 061 213-295, Email: tvetsxk@gmail.com, ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ລີ່, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ P.O.Box 067,


ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໜົດໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດ ສົກປີ 2023-2024

ຊັ້ນຕົ້ນ

2%

ຊັ້ນກາງ 9+3

20%

ຊັ້ນກາງ 12+2

31%

ຊັ້ນສູງແລະຕໍ່ເນື່ອງ

48%

ຄູອາຊີວະສຶກສາ

0.2%

ຫຼັກສູດທີ່ໂດດເດັ່ນ ໃນສົກປີ 2023-2024
ສາຂາ ອຸດສາຫະກໍາ,ເຕັກນິກ ກົນຈັກລົດຍົນຊ່າງສ້ອມແປງ 37,01%
ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ 17,35%
ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ 10,50%
ສາຂາ ການບໍລິການ 9,93%
ສາຂາ IT ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 9,25%
ສາຂາ ກະສິກຳ 8,40%
ສາຂາ ຄະຫະກຳ 4,07%
ສາຂາ ກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້ 3,24%
ສາຂາ ຄູອາຊີວະສຶກສາ 0,25%

ວິດີໂອ ການຮຽນ

ຂໍ້ມູນຈໍານວນສະຖິຕິພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນສົກປີ 2023-2024

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊີບ ແລະ ແນະນໍາວິຊາຊີບ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ທ່ານ ເດດສຸລິຄິດ ສີທະລາ ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 7712 4119 Email:.................


ທ່ານ: ສົມທອງ ພິມມະສອນ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງ ວຽງຈັນ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 5420 0155 Email:.................


ທ່ານ: ສາ​ຄອນ ອຳ​ຄາ​ວົງ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 9686 8668 Email:.................


ທ່ານ: ສັນໄຊ ແກ້ວບຸນຄູນ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 5530 6135 Email:.................


ທ່ານ: ສຸດສາຄອນ ສຸດທິ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ :020 5659 4853 Email:.................


ທ່ານ: ພິລາພອນ ຈັນທະລືສີ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 5569 6698 Email:.................


ທ່ານ: ໄພທູນ ພະສະຫວັດ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 5278 5852 Email:.................


ທ່ານ: ແກ່ນແກ້ວ ວິໄລຈິດວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ຫຼວງພະບາງ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 5235 4575 Email:.................


ທ່ານ: ສົມຄິດ ທາຍະໂສ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ຈໍາປາສັກ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ: 020 9963 6767 Email:.................ໜວດບໍລິການ

ອາຫານການໂຮງແຮມ

ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ໜວດກະສິກໍາ

ປູກຝັງ

ລ້ຽງສັດ

ປ່າໄມ້

ໜວດອຸດສາຫະກໍາ

ໄຟ້ຟາເຕັກນີກ

ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ