TVED

ວິດີໂອ ການສອນ ອອນລາຍ ເອກະສານ ການຮຽນ ທັງໜົດ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລ,ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ທົ່ວປະເທດ

ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ໂທ: 021312422, ແຟກ: 021312421 ບ້ານ ວັດນາກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ ເບີໂທ:021 813 033, Email: liedcvte@gmail.com ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ເບີໂທ:021 213 142, Email: info@pakpasak.edu.la ບ້ານ ວັດຈັນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ ເບີໂທ: 021 313303,021 312420 Email: .... ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 023 400152 , Email: vientianepc2016@gmail.com ບ້ານ ນາເຄື່ອຍ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ດົງຄໍາຊ້າງ ເບີໂທ: 020 55420512, Email: .............. ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວເຢຍລະມັນ ເບີໂທ: 021 312432, Email: .............. ບ້ານ ວັດນາກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ KTVC ເບີໂທ:051 250 772, Email: somkhith1@gmail.com ບ້ານ ດອນເຄື່ອນຊ້າງ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເບີໂທ: 061 213-295, Email: tvetsxk@gmail.com, ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ລີ່, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ P.O.Box 067,


ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໜົດໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດ ສົກປີ 2022-2023

ຊັ້ນຕົ້ນ

2%

ຊັ້ນກາງ 9+3

19%

ຊັ້ນກາງ 12+2

38%

ຊັ້ນສູງແລະຕໍ່ເນື່ອງ

41%

ຄູອາຊີວະສຶກສາ

0.4%

ຫຼັກສູດທີ່ໂດດເດັ່ນ ໃນສົກປີ 2021-2022
ສາຂາ ໂຮງແຮມ,ທ່ອງທ່ຽວ,ປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິການ 14%
ສາຂາ ກະສິກໍາ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ 8%
ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ 15.36%
ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ 6,52%
ສາຂາ ຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ 6.50%
ສາຂາ ຕັດຫຍິບ 5.29%
ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 5.23%
ສາຂາ ການບັນຊີ 4.62%

ວິດີໂອ ການຮຽນ

ຂໍ້ມູນຈໍານວນສະຖິຕິພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນສົກປີ 2022-2023

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊີບ ແລະ ແນະນໍາວິຊາຊີບ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ທ່ານ ເດດສຸລິຄິດ ສີທະລາ ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ:............... Email:.................


ທ່ານ: ສາຄອນ ອໍາຄາວົງ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ:........... Email:.................


ທ່ານ: ສັນໄຊ ແກ້ວບຸນຄູນ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ:........... Email:.................


ທ່ານ: ສຸດສາຄອນ ສຸດທິ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ 8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ:........... Email:.................


ທ່ານ: ພິລາພອນ ຈັນທະລືສີ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ8:00, 6:00 ໂມງ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການ

ເບິໂທລະສັບ:........... Email:.................ໜວດບໍລິການ

ອາຫານການໂຮງແຮມ

ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ໜວດກະສິກໍາ

ປູກຝັງ

ລ້ຽງສັດ

ປ່າໄມ້

ໜວດອຸດສາຫະກໍາ

ໄຟ້ຟາເຕັກນີກ

ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ