ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານພະແນກ/ພາກວິຊາ ແຍກຕາມວຸດທິການສຶກສາ


ລ/ດ ພະແນກ/ພາກວິຊາ ລວມທັງໝົດ ທັງໝົດ ຍ/ຊ ຊັ້ນປະລິນຍາເອກ ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຊັ້ນສູງ ຊັ້ນກາງ ຊັ້ນຕົ້ນ ພາລະກອນ
ລວມທັງໝົດ00000000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: