ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຕາມສະຖານະພາບຂອງພະນັກງານຖານອາຊີວະສຶກສາ


ລ/ດ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຈໍານວນທັງໝົດ ທັງໝົດ ຍ/ຊ ປະຈໍາການ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ຮຽນຕໍ່ພາຍໃນປະເທດ ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
ລວມທັງໝົດ00000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: