ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຕາມປະເພດພະນັກງານທັງໝົດ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


ລ/ດ ຊື່ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພະນັກງານທັງໝົດ ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ໄດ້ສອນ ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ສອນ ວິຊາການ ອາຈານສອນ ພະນັກງານ95% ສັນຍາຈ້າງ ອາສາສະໜັກ ອ/ຈສອນ/ຮັບເຊີນ ຜູ້ບໍລິຫານ/ຮັບເຊີນ
ລວມທັງໝົດ00000000000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........