ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຕາມຂະແໜງການພະນັກງານທັງໝົດ


ລ/ດຊື່ຂອງຂະແໜງການພະນັກງານທັງໝົດຊັ້ນປະລິນຍາເອກຊັ້ນປະລິນຍາໂທຊັ້ນປະລິນຍາຕີຊັ້ນສູງຊັ້ນກາງຊັ້ນຕົ້ນພາລະກອນ
ລວມທັງໝົດ000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: