ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຂໍ້ມູນພະນັກງານແຍກຕາມພະແນກ/ພາກວິຊາ/ຕາມໜ່ວຍງານ


ລ/ດ ຊື່ຂອງກຸ່ມສາຂາວິຊາ ພະນັກງານທັງໝົດ ປະລິນຍາເອກ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາຕີ ຊັ້ນສູງ ຊັ້ນກາງ ຊັ້ນຕົ້ນ ພາລະກອນ
ລວມທັງໝົດ000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........