ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຄານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


HR Management
ລ/ດ ລະຫັດ ສະຖານທີ່ ປະເພດ ລະຫັດ ສສກ ຫຼັງທີ ເນື້ອທີ່ ລັກສະນະ ຈຳນວນຊັ້ນ ຈຳນວນຫ້ອງ ທີ່ຕັ້ງ ມູນຄ່າປຸກສ້າງ ປີກໍ່ສ້າງ ປີນຳໃຊ້ ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີໃບຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ນຳໃຊ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........