ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລກທີ......................../...............
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................


ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບສະຖານອາຊີວະສຶກສາແຍກຕາມວຸດທິການສຶກສາ2019-2020


ລ/ດ ຊື່ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ລວມທັງໝົດ ຝືກໄລຍະສັ້ນ ພື້ນຖານ ຊັ້ນກາງ9+3 ຊັ້ນກາງ12+2 ຊັ້ນສູງແລະຕໍ່ເນື່ອງ ປະລີນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ
ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
ລວມທັງໝົດ00000000000000

ຫົວໜ້າກົມ:...........
ຫົວໜ້າພະແນກ:..........
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:.........